Áramkedvezményre vonatkozó jogszabályok

Áramkedvezményre vonatkozó jogszabályok

Áramkedvezményre jogosultak az elektromos gyógyászati segédeszközt használók.

A Kormány 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § E rendelet alkalmazásában
1. gyógyászati segédeszköz: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti – társadalombiztosítási támogatással rendelt – elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor,
2. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti háztartás,
3. jogosult: olyan egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ,
4. kedvezmény: a jogosult részére az e rendelet szerint határozatban megállapított, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiségen felül biztosított villamosenergia-mennyiség.
5644 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 134. szám
3. § (1) A jogosult a felhasználási hely esetében a (3) bekezdés szerint részesülhet kedvezményben.
(2) A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.
(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a kedvezmény mértéke jogosultanként 1697 kWh.
A kedvezmény augusztus 1. és július 31. közötti időszakra (a továbbiakban: kedvezményes év) vonatkozik.
(4) A kedvezmény – a kérelem kedvezményes év közben történő benyújtása esetén – a kérelem benyújtásának évében a kedvezményes évből hátralévő időtartamra naparányosan jár.
4. § (1) A kedvezményre való jogosultság tekintetében – a jogosult kérelmére – a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A kormányhivatal a jogosultakról nyilvántartást vezet.
(2) A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai, a kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai az irányadók.
(3) A kormányhivatal a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy természetes személyazonosító- és lakcímadatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.
(4) A kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság tekintetében ellenőrzi, hogy a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy részére kiszolgáltatásra került-e társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz.
(5) A (4) bekezdés szerinti ellenőrzés céljából a kormányhivatal adatot igényel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
(6) A kormányhivatal az (5) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében elektronikusan továbbítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatkezelője számára a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő személy természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az adatigénylést követően elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt a (4) bekezdés szerinti adatokról.
( A kormányhivatal a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat a kedvezményes év végéig kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell.
5. § (1) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kialakított igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a kormányhivatal honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
(2) A kormányhivatal az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.
(3) A kérelem benyújtásakor igazolni kell az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony fennállását, vagy ha az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján történt már számlakibocsátás, akkor az utolsó számla teljesítését.
(4) A kérelem benyújtásával a jogosult, illetve a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak az egyetemes szolgáltató, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére történő továbbításához.
(5) A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.
(6) A kedvezmény a végleges határozat szerinti időponttól jár.
6. § A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a kedvezmény mértékéről kWh-ban kifejezve kell rendelkezni.
7. § (1) A kedvezményre való jogosultság megállapításáról, változásáról vagy annak megszűnéséről a kormányhivatal az egyetemes szolgáltatót a 2. melléklet szerinti adatok közlésével elektronikus úton 5 napon belül értesíti.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az egyetemes szolgáltató felhívására a kormányhivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről és pótlásáról. A kedvezmény csak a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető. Ha a hiányos vagy hibás adatot tartalmazó értesítés a jogosultnak nem róható fel, a kedvezmény érvényesítése során nem érheti hátrány.
(3) A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti.
A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint az új felhasználási hely tekintetében dönt új határozat kiadásáról.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 134. szám 5645
(4) A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását – ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését és a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy felhasználási helyében történő változást is – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a kormányhivatalnak.
A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint dönt új határozat kiadásáról.
8. § (1) A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet a kedvezménnyel érintett felhasználási helyen. Ha az ellenőrzés megtartását a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neki felróható okból akadályozza, a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti, vagy megvonja a fennálló jogosultságot.
(2) Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megvonja, amelyről az egyetemes szolgáltatót a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti.
(3) A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének és a kedvezmény ellenértékének az általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt különbözetét 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.
(4) Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan igénybevevő a (3) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.
9. § (1) Az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti.
(2) Az egyetemes szolgáltató – ha az elszámolási időszak nem esik egybe a kedvezményes évvel – a kedvezményes év zárónapját és a következő kedvezményes év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában a kedvezményt a kedvezményes évekre megosztva érvényesíti.
(3) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra. A 3. § (3) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő huszonkilencedik napon lép hatályba.
11. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök